هـزار بار گر از تن جدا شود سر من

هـزار بار گر از تن جدا شود سر من
بر آن سرم که بیفتد به پای رهبر من
به یک اشاره چشمت دل از کفم بردی
از آن زمان که به من شیر داد مادر من
مــرا عـزیز شمـردند مـردمِ کــوفه
که ریختند عوض لاله سنگ بر سر من
میـان ایـن همـه نامــرد غیـر پیرزنی
کسی نگشت در این شهر، يار و یاور من
ز اشک تا که نهد مرهمی بـه زخم تنم
هزار حیف که در کوفه نیست خواهر من
به جز دو طفل یتیمم، بـه دشت کرب و بلا
شهید تـوست دو رعنـا جـوان دیگر من
فـدای دختـرِ مظلـومه سـه سالـه تــو
میــانه اســرا داغدیــده دختــر مـن
خدا گواست کـه هرگـز نگشت بـا کافـر
جسارتی که در این شهر شد به پیکر من
سلام من بـه تـو از این لبی که پاره شده
درود من بـه تـو از این بریده حنجر من
میـان خنـده دشمـن ز دست رحمت تو
مـدال گـریه گـرفته است دیـده تـر من
شهـادتین بــه لـب، ناله حسین حسین
بـه هـر نـفس شـده در ناله‌های آخر من
سروده‌های تو «میثم» شـرارِ آه من است
جـزای تـوست عنایـات حـیِّ داور مـن

شاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)

کپي برداري تنها با ذکر منبع مجاز است .{ منبع : سایت مداحان دات آی آر}

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر
Tags: هـزار بار گر از تن جدا شود سر منبر آن سرم که بیفتد به پای رهبر منبه یک اشاره چشمت دل از کفم بردیاز آن زمان که به من شیر داد مادر منمــرا عـزیز شمـردند مـردمِ کــوفهکه ریختند عوض لاله سنگ بر سر منمیـان ایـن همـه نامــرد غیـر پیرزنیکسی نگشت در این شهر، يار و یاور منز اشک تا که نهد مرهمی بـه زخم تنمهزار حیف که در کوفه نیست خواهر منبه جز دو طفل یتیمم، بـه دشت کرب و بلاشهید تـوست دو رعنـا جـوان دیگر منفـدای دختـرِ مظلـومه سـه سالـه تــومیــانه اســرا داغدیــده دختــر مـنخدا گواست کـه هرگـز نگشت بـا کافـرجسارتی که در این شهر شد به پیکر منسلام من بـه تـو از این لبی که پاره شدهدرود من بـه تـو از این بریده حنجر منمیـان خنـده دشمـن ز دست رحمت تومـدال گـریه گـرفته است دیـده تـر منشهـادتین بــه لـب، ناله حسین حسینبـه هـر نـفس شـده در ناله‌های آخر منسروده‌های تو «میثم» شـرارِ آه من استجـزای تـوست عنایـات حـیِّ داور مـنشاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)کپي برداري تنها با ذکر منبع مجاز است .{ منبع : سایت مداحان دات آی آر}--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر