ترتیل قرآن کریم 30 جزء

 

بخش های ویژه سایت مداحان قم
اخبار مذهبی , مداحی , مداحان , شاعران
اشعار مذهبی , اشعار مداحی
دانلود مداحی , مداحان اهلبیت ,مداحان قم
گلزار شهدای مجازی,وصیت نامه خاطرات شهدا کلیپ شهدا صدای شهدا
معرفی نامه و زندگی نامه مداحان و شاعران اهل بیت

اوقات شرعی

افراد آنلاین

ما 132 کاربر آنلاین داریم

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل آمار
236
2745
21758
171776
24440694
Your IP: 3.234.143.26

ای همه پیغمبران! کنید از جا قیـام

نهید رو بـا شعف، بـه بیت خیرالانـام

همه به ذکر و دعا، همه به عرض سلام

که روی دست نبی، حسین دارد مقـام

مسیح در هر نفس، کلیم در هر کلام

زنند دم از حسین، بـه اشتیاق تمـام

شب سرور خداست جهان پراز این نداست

ظهور نورالهداست حسین روحی فداست

جهان اسلام بود، در آرزوی حسین

رسول اکرم زند، خنده به روی حسین

«ام‌ابیها» کشد شانه به موی حسین

گشوده شیرخدا دیده به سوی حسین

گرفته دین آبرو ز آبروی حسین

نهند پیغمبران جبین به کوی حسین

حسین«فوزالعظیم» حسین«نورمبین»

حسین«عین الحیات» حسین«حق الیقین»

نهاد پـا در جهان امـام عفـو و کرم

ز مقدمش آمده مدینه رشکِ ارم

صورت زیبای او سورۀ نون و القلم

به آبرویش قسم به خاک کویش قسم

که ما نبودیم و او به ملک دل زد قدم

به هر دلی ساخته، خدا بر او یک حرم

حسین یار دل است گل بهار دل است

به مهر او دلخوشم که عشق کار دل است

نفس از او، دم از او، نشاط از او، غم از اوست

او ز رسول خدا، رسول اکرم از اوست

تمـام او از خدا، تمـام عالم از اوست

حیات عالم از او، نجات آدم از اوست

حسین خود قلب ماست،قلوب ما هم از اوست

منم که تا روزِ هست تمام هستم از اوست

قعـود یعنی حسین قیام یعنی حسین

سجود یعنی حسین سلام یعنی حسین

حسین بی یار نیست، خلق جهان یار اوست

بـه اوج آزادگی، خلق گرفتار اوست

کلیم مدهوش او، مسیح بیمـار اوست

تمام هست خدا، متاع بـازار اوست

به آن حسینی که حق تکیه به دیوار اوست

هر که حسینی شود خدا خریدار اوست

سبزی گلزار دین ز سرخی خون اوست

قیام مدیـون او نمـاز مرهون اوست

بـارِ غمِ امتـی، هماره بـر دوش او

به سیر معراج خون، زخم بدن توش او

پیام بی جبرئیل ز دوست در گوش او

زخم سر نیزه‌ها نیش مگو، نـوش او

هماره بوده است و هست شیعه کفن پوش او

میان آغوش خون خدا هم آغـوش او

گلو شده چاک‌چاک بدن شده پوست‌پوست

ز هر رگ حنجرش ندا دهد دوست،دوست

الا که جان پیشکش در این ولادت کنیم

به مکتب خون مرور درس شهادت کنیم

همه چو «فطرس» بر او عرض ارادت کنیم

از این ولادت به خلق، سزد سیادت کنیم

خاک درش را ز مِهر، مُهر عبادت کنیم

ز خاک یـاران او کسب سعادت کنیم

وعدۀ ما با حسین عروج ما تا حسین

سرود ما ذکر ما دعای ما یا حسین

حسین تا روز حشر، رهبر آزادگی‌است

خون جوانان او جوهر آزادگی‌است

خاک شهیدان او مظهر آزادگی‌است

قامت عباس او محور آزادگی‌است

قتلگهش تـا ابـد سنگر آزادگی‌است

پیکر صد چاک او منظر آزادگی‌است

پیرو او کیست؟ کیست؟ کسی که آزاد زیست

بنـدۀ درگـاه او جز به خدا بنده نیست

تو کیستی؟ یا حسین! خدای را مظهری

تو شمع جمع وجود، تو روح پیغمبری

تو با سرت نوک نی ز خلق عالم سری

تو کلِ اسلام را چـو روح در پیکری

تو خلق را تـا ابـد، چراغ روشنگری

تـو در جلال و شرف محمدِ دیگری

زخم بـدن سورۀ تَبارَکت یـا حسین

خلعتِ ثـاراللهی مبارکت یـا حسین

خون شهیدان تو، خون تو خون خداست

قسم به ذات خدا، خدا تو را خونبهاست

غریبی و عالمی بـا هدفت آشناست

قبر تو در قلب ما مهر تو در خون ماست

سینۀ مجروح ما قطعه‌ای از کربلاست

حنجرۀ ما پـر از زمزمۀ نی نـواست

تویی که خلق خداست دست به دامان تو

"میثم"بی‌دست و پاست دست به دامان تو

شاعر : حاج غلامرضا سازگار

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر

 

Tags: ای همه پیغمبران! کنید از جا قیـامنهید رو بـا شعف، بـه بیت خیرالانـامهمه به ذکر و دعا، همه به عرض سلامکه روی دست نبی، حسین دارد مقـاممسیح در هر نفس، کلیم در هر کلامزنند دم از حسین، بـه اشتیاق تمـامشب سرور خداست جهان پراز این نداستظهور نورالهداست حسین روحی فداستجهان اسلام بود، در آرزوی حسینرسول اکرم زند، خنده به روی حسین«ام‌ابیها» کشد شانه به موی حسینگشوده شیرخدا دیده به سوی حسینگرفته دین آبرو ز آبروی حسیننهند پیغمبران جبین به کوی حسینحسین«فوزالعظیم» حسین«نورمبین»حسین«عین الحیات» حسین«حق الیقین»نهاد پـا در جهان امـام عفـو و کرمز مقدمش آمده مدینه رشکِ ارمصورت زیبای او سورۀ نون و القلمبه آبرویش قسم به خاک کویش قسمکه ما نبودیم و او به ملک دل زد قدمبه هر دلی ساخته، خدا بر او یک حرمحسین یار دل است گل بهار دل استبه مهر او دلخوشم که عشق کار دل استنفس از او، دم از او، نشاط از او، غم از اوستاو ز رسول خدا، رسول اکرم از اوستتمـام او از خدا، تمـام عالم از اوستحیات عالم از او، نجات آدم از اوستحسین خود قلب ماست،قلوب ما هم از اوستمنم که تا روزِ هست تمام هستم از اوستقعـود یعنی حسین قیام یعنی حسینسجود یعنی حسین سلام یعنی حسینحسین بی یار نیست، خلق جهان یار اوستبـه اوج آزادگی، خلق گرفتار اوستکلیم مدهوش او، مسیح بیمـار اوستتمام هست خدا، متاع بـازار اوستبه آن حسینی که حق تکیه به دیوار اوستهر که حسینی شود خدا خریدار اوستسبزی گلزار دین ز سرخی خون اوستقیام مدیـون او نمـاز مرهون اوستبـارِ غمِ امتـی، هماره بـر دوش اوبه سیر معراج خون، زخم بدن توش اوپیام بی جبرئیل ز دوست در گوش اوزخم سر نیزه‌ها نیش مگو، نـوش اوهماره بوده است و هست شیعه کفن پوش اومیان آغوش خون خدا هم آغـوش اوگلو شده چاک‌چاک بدن شده پوست‌پوستز هر رگ حنجرش ندا دهد دوست،دوستالا که جان پیشکش در این ولادت کنیمبه مکتب خون مرور درس شهادت کنیمهمه چو «فطرس» بر او عرض ارادت کنیماز این ولادت به خلق، سزد سیادت کنیمخاک درش را ز مِهر، مُهر عبادت کنیمز خاک یـاران او کسب سعادت کنیموعدۀ ما با حسین عروج ما تا حسینسرود ما ذکر ما دعای ما یا حسینحسین تا روز حشر، رهبر آزادگی‌استخون جوانان او جوهر آزادگی‌استخاک شهیدان او مظهر آزادگی‌استقامت عباس او محور آزادگی‌استقتلگهش تـا ابـد سنگر آزادگی‌استپیکر صد چاک او منظر آزادگی‌استپیرو او کیست؟ کیست؟ کسی که آزاد زیستبنـدۀ درگـاه او جز به خدا بنده نیستتو کیستی؟ یا حسین! خدای را مظهریتو شمع جمع وجود، تو روح پیغمبریتو با سرت نوک نی ز خلق عالم سریتو کلِ اسلام را چـو روح در پیکریتو خلق را تـا ابـد، چراغ روشنگریتـو در جلال و شرف محمدِ دیگریزخم بـدن سورۀ تَبارَکت یـا حسینخلعتِ ثـاراللهی مبارکت یـا حسینخون شهیدان تو، خون تو خون خداستقسم به ذات خدا، خدا تو را خونبهاستغریبی و عالمی بـا هدفت آشناستقبر تو در قلب ما مهر تو در خون ماستسینۀ مجروح ما قطعه‌ای از کربلاستحنجرۀ ما پـر از زمزمۀ نی نـواستتویی که خلق خداست دست به دامان تومیثمبی‌دست و پاست دست به دامان توشاعر : حاج غلامرضا سازگار--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر السلام علیک یا حسین ابن علی (ع) پیوسته نوای یاحسین است مرادارم همه چیز تا حسین است مرا چون فطرس و حُر امید بخشش دارموقتی سر و کار با حسین است مراحاج سید رضا مؤید با عرض تبریک و تهنیّت به مناسبت میلاد امام حسین (ع)جهت مشاهده اشعار به این مناسبت روی اینجاکلیک کنیدامام حسینولادت امام حسین ، اشعار ولادت امام حسین ، شعر به مناسبت میلادت امام حسین علیه السلاماشعار ولادت علی ابن الحسین شعر امام حسین

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

این سایت توسط گروه مهندسی نرم افزار انعکاس برتر طراحی و اجرا شده است