توحیدی - هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز

هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز

تو از کرم به من آغوش خویش کردی باز

به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم

که می‌کشی تو ز عبد فراری خود ناز

جسور کس چو من و مهربان کسی چو تو نیست

که با همه بدی‌ام باز با تو گفتم زار

چه حکمتی است که در لحظۀ شروع گناه

تو می‌کنی کرم و عفو خویش را آغاز

هنوز باز نگشته، تو می‌گشایی در

هنوز توبه نکرده، مرا دهی آواز

اگر سؤال کنی من کی‌ام، تو کی؟ گویم

منم ذلیل گنه، تو عزیز بنده‌نواز

تو دست لطف گشودی و آشتی کردی

من از چه دست نکردم به جانب تو دراز

نخوانده‌ام به همه عمر، یک نماز درست

هم از خدا خجلم، هم ز خویش، هم ز نماز

به جای آنکه بسوزانی‌ام به نار جحیم

مرا به آتش مهر و محبتت بگداز

به طایر دل «میثم»پری عنایت کن

که بـا کبوتر صحن علی کند پرواز

شاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر
 
Tags: هزار مرتبه کردم فرار و دیدم بازتو از کرم به من آغوش خویش کردی بازبه لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازمکه می‌کشی تو ز عبد فراری خود نازجسور کس چو من و مهربان کسی چو تو نیستکه با همه بدی‌ام باز با تو گفتم زارچه حکمتی است که در لحظۀ شروع گناهتو می‌کنی کرم و عفو خویش را آغازهنوز باز نگشته، تو می‌گشایی درهنوز توبه نکرده، مرا دهی آوازاگر سؤال کنی من کی‌ام، تو کی؟ گویممنم ذلیل گنه، تو عزیز بنده‌نوازتو دست لطف گشودی و آشتی کردیمن از چه دست نکردم به جانب تو درازنخوانده‌ام به همه عمر، یک نماز درستهم از خدا خجلم، هم ز خویش، هم ز نمازبه جای آنکه بسوزانی‌ام به نار جحیممرا به آتش مهر و محبتت بگدازبه طایر دل «میثم»پری عنایت کنکه بـا کبوتر صحن علی کند پروازشاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر ماه رمضان ، ماه مبارک رمضان ، رمضان کریم ، اشعار ماه رمضان ، اشعار ماه مبارک رمضان ، شعر ماه مبارک رمضان ، رمضان ماه خدا