گناه روی گناهم بوَد، چه چاره کنم؟

گناه روی گناهم بوَد، چه چاره کنم؟

سزد ز غصه گریبان خویش پاره کنم

روا بود که روم با شتاب سوی جحیم

اگر بـه نـامۀ اعمال خـود نظاره کنم

ز بس که توبه شکستم، شدم ز توبه خجل

خدای من به چه رو توبۀ دوباره کنم؟

تـوان شمرد گنـاهان بی‌شمـار مـرا

چگونه عفو تو را می‌توان شماره کنم؟

شراره‌های گناهم کشیده سر به سپهر

مگر پناه به عفو تو زین شراره کنم

فزونـیِ گنهم بـاز هم فـزون آیـد

اگر مقـایسه بـا کثرت ستـاره کنم

اگر تو در نگشایی به من، کجا بروم؟

وگر ز لطف نبخشی مرا، چه چاره کنم؟

به عزتت قسم از خجلت گناه کم است

گر از دو دیده روان، خون دل هماره کنم

خدای من تو به «میثم» کرامتی فرما

مگر کـه بـا مددت از گنه کناره کنم

شاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر

 

Tags: گناه روی گناهم بوَد، چه چاره کنم؟سزد ز غصه گریبان خویش پاره کنمروا بود که روم با شتاب سوی جحیماگر بـه نـامۀ اعمال خـود نظاره کنمز بس که توبه شکستم، شدم ز توبه خجلخدای من به چه رو توبۀ دوباره کنم؟تـوان شمرد گنـاهان بی‌شمـار مـراچگونه عفو تو را می‌توان شماره کنم؟شراره‌های گناهم کشیده سر به سپهرمگر پناه به عفو تو زین شراره کنمفزونـیِ گنهم بـاز هم فـزون آیـداگر مقـایسه بـا کثرت ستـاره کنماگر تو در نگشایی به من، کجا بروم؟وگر ز لطف نبخشی مرا، چه چاره کنم؟به عزتت قسم از خجلت گناه کم استگر از دو دیده روان، خون دل هماره کنمخدای من تو به «میثم» کرامتی فرمامگر کـه بـا مددت از گنه کناره کنمشاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر ماه رمضان ، ماه مبارک رمضان ، رمضان کریم ، اشعار ماه رمضان ، اشعار ماه مبارک رمضان ، شعر ماه مبارک رمضان ، رمضان ماه خدا شعر مناجاتی ، شعر توحیدی ، صحبت با خدا، اشعار مناجاتی ، مناجات