باز روگرداندم از تو، باز رو دادی به من

باز روگرداندم از تو، باز رو دادی به من

با همه بی‌آبرویی آبرو دادی به من

شرم می‌کردم دگر در محضرت لب واکنم

باز می‌بینم مجال گفتگو دادی به من

قطره‌ای بودم به بحرم متصل کردی ز لطف

جرعه‌ای می‌خواستم، دیدم سبو دادی به من

خاک بودم، آدمم کردی به دست رحمتت

خار بودم، بهتر از گل رنگ و بو دادی به من

چشم خشکم بود خالی، رویم از عصیان سیاه

اشک بخشیدی و آب شستشو دادی به من

از ولادت آرزوی سوز و شوری داشتم

بیشتر از آنچه کردم آرزو، دادی به من

گر نشد قسمت که در خون گلو غسلی کنم

از سرشک دیدگان، آب وضو دادی به من

همچو شمعم قطره قطره آب کردی، سوختی

در دل شب گریۀ بی های و هو دادی به من

با غبار راه زوار علی شستی مرا

در حقیقت آبرو از خاک او دادی به من

تا کنی سیراب «میثم» را ز جام رحمتت

آب شیرین از سبوی «تفلحو »دادی به من
 

شاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر
 
Tags: باز روگرداندم از تو، باز رو دادی به منبا همه بی‌آبرویی آبرو دادی به منشرم می‌کردم دگر در محضرت لب واکنمباز می‌بینم مجال گفتگو دادی به منقطره‌ای بودم به بحرم متصل کردی ز لطفجرعه‌ای می‌خواستم، دیدم سبو دادی به منخاک بودم، آدمم کردی به دست رحمتتخار بودم، بهتر از گل رنگ و بو دادی به منچشم خشکم بود خالی، رویم از عصیان سیاهاشک بخشیدی و آب شستشو دادی به مناز ولادت آرزوی سوز و شوری داشتمبیشتر از آنچه کردم آرزو، دادی به منگر نشد قسمت که در خون گلو غسلی کنماز سرشک دیدگان، آب وضو دادی به منهمچو شمعم قطره قطره آب کردی، سوختیدر دل شب گریۀ بی های و هو دادی به منبا غبار راه زوار علی شستی مرادر حقیقت آبرو از خاک او دادی به منتا کنی سیراب «میثم» را ز جام رحمتتآب شیرین از سبوی «تفلحو »دادی به من شاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر ماه رمضان ، ماه مبارک رمضان ، رمضان کریم ، اشعار ماه رمضان ، اشعار ماه مبارک رمضان ، شعر ماه مبارک رمضان ، رمضان ماه خدا شعر مناجاتی ، شعر توحیدی ، صحبت با خدا، اشعار مناجاتی ، مناجات