شهادت - رباعی

                   در سامره ماتمى گران ، بر پا شد  

                             در خُلد برين ، غرق عزا ، زهرا شد

                   از بام فلك ، نغمه غم مى آيد

                           تكرار مَگر ، دوباره عاشورا شد ؟!

        

                    شاعر :حاج رضا فلاح «امین»