ولادت /سرود - اي ولي‌الله سرمد عيد ميلادت مبارك

اي ولي‌الله سرمد عيد ميلادت مبارك
شمع جمع آل احمد علیهم السلام عید میلادت مبارک
خلق را مقصود و مقصد عيد  ميلادت  مبارك
ای گل فاطمه عیدت مبارک

مهر تو روح ولايت روي تو مهر هدايت
كار تو لطف و عنايت خاك تو خلد مخلّد
ای گل فاطمه عیدت مبارک


تو وليّي، تو امامي، تو ركوعي، تو سلامي
تو صلاتي، تو صيامي، از همه خوبان سرآمد
ای گل فاطمه عیدت مبارک

مظهر حسن خدايي نور چشم مرتضايي
دومين ابن الرضايي اي تنت روح مجرد
ای گل فاطمه عیدت مبارک

هادي خلق جهاني محور کون و مکانی
مقتدا در هر زماني اي امام عرش مسند
ای گل فاطمه عیدت مبارک

اي بزرگي خاك پايت ذكر ما مدح و ثنايت
جوشد از بحر عطايت هر زمان لطف مجدد
ای گل فاطمه عیدت مبارک

شاعر : حاج غلامرضا سازگار(میثم)

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر
Tags: اي ولي‌الله سرمد عيد ميلادت مباركشمع جمع آل احمد علیهم السلام عید میلادت مبارکخلق را مقصود و مقصد عيد ميلادت مباركای گل فاطمه عیدت مبارکمهر تو روح ولايت روي تو اي ولي‌الله سرمد عيد ميلادت مباركشمع جمع آل احمد علیهم السلام عید میلادت مبارکخلق را مقصود و مقصد عيد ميلادت مباركای گل فاطمه عیدت مبارکمهر تو روح ولايت روي تو مهر هدايتكار تو لطف و عنايت خاك تو خلد مخلّدای گل فاطمه عیدت مبارکتو وليّي، تو امامي، تو ركوعي، تو سلاميتو صلاتي، تو صيامي، از همه خوبان سرآمدای گل فاطمه عیدت مبارکمظهر حسن خدايي نور چشم مرتضاييدومين ابن الرضايي اي تنت روح مجردای گل فاطمه عیدت مبارکهادي خلق جهاني محور کون و مکانیمقتدا در هر زماني اي امام عرش مسندای گل فاطمه عیدت مبارکاي بزرگي خاك پايت ذكر ما مدح و ثنايتجوشد از بحر عطايت هر زمان لطف مجددای گل فاطمه عیدت مبارکشاعر : حاج غلامرضا سازگار(میثم)--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکرمهر هدايتكار تو لطف و عنايت خاك تو خلد مخلّدای گل فاطمه عیدت مبارکتو وليّي، تو امامي، تو ركوعي، تو سلاميتو صلاتي، تو صيامي، از همه خوبان سرآمدای گل فاطمه عیدت مبارکمظهر حسن خدايي نور چشم مرتضاييدومين ابن الرضايي اي تنت روح مجردای گل فاطمه عیدت مبارکهادي خلق جهاني محور کون و مکانیمقتدا در هر زماني اي امام عرش مسندای گل فاطمه عیدت مبارکاي بزرگي خاك پايت ذكر ما مدح و ثنايتجوشد از بحر عطايت هر زمان لطف مجددای گل فاطمه عیدت مبارک