رباعی - شهادت حضرت هادی (ع)


بر بال پرنده دلم ، زخم نشست
گفتم زخم! نه ، بلكه پر و بال شكست
در سوگ امام دهمين ، هادىِ دين
كَز ظلمِ عدوش ، بند از بند گسست
* * *
در سامره ماتمى گران ، بر پا شد
در خُلد برين ، غرق عزا ، زهرا شد
از بام فلك ، نغمه غم مى آيد
تكرار مَگر ، دوباره عاشورا شد ؟!
* * *

شاعر:حاج رضا فلاح «امین»