ترتیل قرآن کریم 30 جزء

 

بخش های ویژه سایت مداحان قم
اخبار مذهبی , مداحی , مداحان , شاعران
اشعار مذهبی , اشعار مداحی
دانلود مداحی , مداحان اهلبیت ,مداحان قم
گلزار شهدای مجازی,وصیت نامه خاطرات شهدا کلیپ شهدا صدای شهدا
معرفی نامه و زندگی نامه مداحان و شاعران اهل بیت

اوقات شرعی

افراد آنلاین

ما 92 کاربر آنلاین داریم

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل آمار
255
2745
21777
171795
24440713
Your IP: 3.234.143.26
امشب رسد از سامره بوی گل نر گس

گلها همه چشمند به سوی گل نر گس

بگرفته همه خوی به خــــــوی گل نرگس

نرگس زده لبخند به روی گل نرگس

گمگشته در انـــوار الهی کــــــره ی خاک

صوت صلوات است که سر برده زافــلاک

تا دوست زند خنده وتا خصم شود کــــور

گــــــردیده زمین بر سر گردون طبق نور

هم سامـــــره سینا شده هم بیت ولا طور

ریزد عوض گل به زمین با ل وپر حــور

خــورشیدِ رخ مهـــــدی سر زد شب نیمه

بر چــهره گل انداخـــته لبخند حکیمه

روید گل تــــوحید زکــــوه وچمن امشب

یوسف شده از مصر مقیم وطـــــن امشب

یعقـــــوب شنیده است بـوی پیرهن امشب

مهدی زده لبخــــــند به روی حسن امشب

خــــــیزید وبه بینید گلســــتان حسن را

در دست حسن لا لـــــۀ بستان حسن را

خـــیزید که از پارۀ دل گــل بفشـا نید

وز کـــوثر نـــورآتش دل را بنشا نید

بر منتظران این خبر خوش برسانید

کامشب شب قـــدر است همه قــــدر بدانید

با نــــور نــوشتند به پیشانی خـــــورشید

ماهـــــی که جهان منتظـرش بود درخشید

این صــورت توحـــید ویا آیۀ نور است

این قامت طــوباست ویا نخلۀ طوراست

داود نبــی را به لب آیا ت زبـوراست

یا برلب مهدی سخن از روز ظهــور است

گـوش همه بر زمـزمۀ یارب مهدی است

ای منتظران مـژده که امشب شب مهدی است

ای منتظـران یا فته غــــم خاتمه امشب

تبریک که روشن شده چشم همـــه امشب

بشکفت به شوق وشعف وزمـــزمه امشب

گـل از گـل لبخـند بنـی فاطمه امشب

مــرغان بهشتـی شده آوارۀ مهدی

گـردند به دور وبــرِِ گهـوارۀ مهدی

مهـدی است که احیاگر قانون حسین است

مهدی است که شمشیرش مد یِِون حسین است

او وارث پیراهـن گلگون حسین است

والله قسم منتقـم خون حسین است

برپرچمش این نقش عیان با خط نور است

ای منتظران مژده که هنگام ظهـور است

این یوسف زهراست که سوی وطــن آید

این ماه دل آراست که در انجــــــــمن آید

این جان جهان است که اینک به تـن آید

بر منتظـــــران پاسخ یا بـــن الحسن آید

خـــیزید حضـــــور پسر فاطمه امشب

لبیک بگــوئید به مهدی همه امشب

بـــوی نفس حجت ثانــــی عشر آیــد

ای شب حرکت کن که به زودی سحر آید

ای صبح بیا تا شب هجــــرا ن به سرآید

خـورشید بنی فاطمه از کعــبه بر آید

عیسی زفـلک بازآ مــا صبر نداریم

تـــا پشت سر یــار نمـازی بگذاریم

  ای احمد ثا نی زحـــرا جلوه گری کن

ای وارث پیغمـبر پیغــامبـری کن

تنها پسرزهــرا مــــارا پــــدری کن

این قــافـلـــۀ گمشده را راهبری کن

در هجر شبان اشک فشان این رمه تاکی؟

دوران فـراق پسر فــــاطمــــه تاکی؟

ای غصّـــه اسلام هم آغـــوش تو مهدی

ای نالۀ خامــوشان در گـوش تو مهدی

ای پــرچم ثارالله بــر دوش تـو مهدی

ای خـون دل واشک بصر نوش تو مهدی

ای موسی عمـران چه شود تا به مصافی

چـــون سینۀ دریادل فــرعون بشکافی

ای نام تو ذکـر خوش شام وسحـر ما

ای خاک رهت مــادرمـا وپـــدر مـا

ای باغ تـو را لاله زخــون جگـر ما

ما منتظـر استیم وتـوئی منتظَر ما

باز آ که چـراغ همه رخسار تـو باشد

میثـم صله ی شعـرش دیدار تو باشد

شاعر : حاج غلامرضا سازگار

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر
 
Tags: امشب رسد از سامره بوی گل نر گسگلها همه چشمند به سوی گل نر گسبگرفته همه خوی به خــــــوی گل نرگسنرگس زده لبخند به روی گل نرگسگمگشته در انـــوار الهی کــــــره ی خاکصوت صلوات است که سر برده زافــلاکتا دوست زند خنده وتا خصم شود کــــورگــــــردیده زمین بر سر گردون طبق نورهم سامـــــره سینا شده هم بیت ولا طورریزد عوض گل به زمین با ل وپر حــورخــورشیدِ رخ مهـــــدی سر زد شب نیمهبر چــهره گل انداخـــته لبخند حکیمهروید گل تــــوحید زکــــوه وچمن امشبیوسف شده از مصر مقیم وطـــــن امشبیعقـــــوب شنیده است بـوی پیرهن امشبمهدی زده لبخــــــند به روی حسن امشبخــــــیزید وبه بینید گلســــتان حسن رادر دست حسن لا لـــــۀ بستان حسن راخـــیزید که از پارۀ دل گــل بفشـا نیدوز کـــوثر نـــورآتش دل را بنشا نیدبر منتظران این خبر خوش برسانیدکامشب شب قـــدر است همه قــــدر بدانیدبا نــــور نــوشتند به پیشانی خـــــورشیدماهـــــی که جهان منتظـرش بود درخشیداین صــورت توحـــید ویا آیۀ نور استاین قامت طــوباست ویا نخلۀ طوراستداود نبــی را به لب آیا ت زبـوراستیا برلب مهدی سخن از روز ظهــور استگـوش همه بر زمـزمۀ یارب مهدی استای منتظران مـژده که امشب شب مهدی استای منتظـران یا فته غــــم خاتمه امشبتبریک که روشن شده چشم همـــه امشببشکفت به شوق وشعف وزمـــزمه امشبگـل از گـل لبخـند بنـی فاطمه امشبمــرغان بهشتـی شده آوارۀ مهدیگـردند به دور وبــرِِ گهـوارۀ مهدیمهـدی است که احیاگر قانون حسین استمهدی است که شمشیرش مد یِِون حسین استاو وارث پیراهـن گلگون حسین استوالله قسم منتقـم خون حسین استبرپرچمش این نقش عیان با خط نور استای منتظران مژده که هنگام ظهـور استاین یوسف زهراست که سوی وطــن آیداین ماه دل آراست که در انجــــــــمن آیداین جان جهان است که اینک به تـن آیدبر منتظـــــران پاسخ یا بـــن الحسن آیدخـــیزید حضـــــور پسر فاطمه امشبلبیک بگــوئید به مهدی همه امشببـــوی نفس حجت ثانــــی عشر آیــدای شب حرکت کن که به زودی سحر آیدای صبح بیا تا شب هجــــرا ن به سرآیدخـورشید بنی فاطمه از کعــبه بر آیدعیسی زفـلک بازآ مــا صبر نداریمتـــا پشت سر یــار نمـازی بگذاریم ای احمد ثا نی زحـــرا جلوه گری کنای وارث پیغمـبر پیغــامبـری کنتنها پسرزهــرا مــــارا پــــدری کناین قــافـلـــۀ گمشده را راهبری کندر هجر شبان اشک فشان این رمه تاکی؟دوران فـراق پسر فــــاطمــــه تاکی؟ای غصّـــه اسلام هم آغـــوش تو مهدیای نالۀ خامــوشان در گـوش تو مهدیای پــرچم ثارالله بــر دوش تـو مهدیای خـون دل واشک بصر نوش تو مهدیای موسی عمـران چه شود تا به مصافیچـــون سینۀ دریادل فــرعون بشکافیای نام تو ذکـر خوش شام وسحـر ماای خاک رهت مــادرمـا وپـــدر مـاای باغ تـو را لاله زخــون جگـر ماما منتظـر استیم وتـوئی منتظَر ماباز آ که چـراغ همه رخسار تـو باشدمیثـم صله ی شعـرش دیدار تو باشدشاعر : حاج غلامرضا سازگار--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر امام زمان ، شعر امام زمان ، اشعار امام زمان ، شعر ولادت امام زمان ، شعر میلاد امام زمان ، مولودی خوانی میلاد امام زمان ، اشعار امام زمان عج ، حضرت مهدی ، اشعار حضرت مهدی ، شعر حضرت مهدی،حضرت مهدی ، امام مهدی ، مهدی موعود ، صاحب الزمان ، صاحب الامر ، ولی نعمت ، جمکران ، قم ، مسجد مقدس جمکران ، جمکران ، یابن الحسن ، حجت ابن الحسن ، حجه ابن الحسن

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

این سایت توسط گروه مهندسی نرم افزار انعکاس برتر طراحی و اجرا شده است